• 500-600-700
  • batex@batex.waw.pl
  • Warszawa

Księgi rachunkowe

·  opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont

·  prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych

·  zestawianie obrotów i sald

·  dokonywanie wyceny aktywów i pasywów

·  ustalanie wyniku finansowego

·  sporządzanie sprawozdań finansowych

·  prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych
i prawnych

·  prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT).

·  rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych

·  rozliczanie importu oraz eksportu towatów i usług.

·  nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych

·  sporządzanie deklaracji podatkowych

·  sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS

·  reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS