Biuro rachunkowe - Batex

Biuro Rachunkowe

Oferta / Księgi rachunkowe

 • opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
 • zestawianie obrotów i sald
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych
  i prawnych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT).
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rozliczanie importu oraz eksportu towatów i usług.
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
Księgi rachunkowe